Skip Navigation Links

Doktor Arama için Tıklayınız...


Online Kütüphane        Burs

TÜZÜK

MADDE-1: Ankara’da bu tüzüğün üçüncü maddesinde izah edilen gayeleri gerçekleştirmek maksadı ile 16. maddede isim ve açık adresleri yazılı şahıslar tarafından 16.04.1970 tarihinde (Ankara Ürologlar Derneği ) kurulmuştur.

MADDE-2: Derneğin Merkezi Angora cad. Vadikent90 Sitesi 187. sok No:41 Beysukent Yenimahalle/ANKARA olup halen hiç bir yerde şubesi yoktur.

MADDE-3: Derneğin Mevzuu ve Gayesi :

a) Dernek siyasetle uğraşmaz.
b) Üroloji Mutehassıs ve Asistanların mesleki çalişmalarını ilmi ve hukuki yönden destekleme ve savunma.
c) Meslektaşlar arasındaki bağları kuvvetlendirme ve maksatla ilmi ve sosyal toplantılar ve geziler tertiplemek.
d) Üroloji sahasında tekamül kursları açmak.
e) Yayında bulunmak, aynı mevzu ile meşgul bulunan dernek, kurul ve muesseselerle işbirliğini temin ederek birbirlerinin çalışmalarından karşılıklı faydalanmak.
f) Yabancı memleketlere ilmi konuda eleman göndermek.
g) İlmi araştırmalar yapılmasını teşvik ve temin etmek.
h) Halkı ve hekimleri yayınları ile aydınlatmak.
i) Fakir hastaların tedavisinde sosyal yardım yapmak.
k) Derneğin çalışmaları için gerekli gayrımenkul kiralamak, satın almak, satmak inşa etmek ve ettirmek.

MADDE-4: Dernek gayesinde varabilmek için gerekli çalışmaları resmi ve özel teşekküllerle işbirliği yapmak suretiyle gerçekleştirebilir.

MADDE-5: Üye Olma Hakkı.

A) Özel kanunların aksine hüküm bulunmamak şartı ile,

a) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Üyeleri ile Sayıştay meslek mensupları, Savcı ve Yardımcıları, Hakim ve Savcılar saklı bulundukları kuruluşların izni ile,
b) Mülkü idare amirliği hizmetlerine dahil kadrolarda çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Genel ve Özel Kolluk Kuvvetleri mensupları, Resmi ve Özel İlkokul, Ortaokul, Lise veya Dengi Okullar Ögretmen ve yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve iller kuruluşunda çalışan öğretmen ile diğer personeli ve özel kanunlarında Dernek kuramayacakları belirtilen kamu hizmeti görevlileri, ilgili bulundukları bakanlıkların saptayıp duyurdukları Dernekler arasında bulunması durumunda,
c) 18 yaşını bitirmiş Medeni Haklara sahip şahıslar Dernek üyelerinin ikisinin teklifi ve Yönetim Kurulu Kararı ile Derneğe ( asil ) üye olabilirler

MADDE-6: Şeref Üyeliği.

Derneğe veya Üroloji branşı ile tıpta maddi ve manevi büyük hizmet ve faydaları bulunan şahıslar 5. Madde’deki koşullar içerisinde Yönetim Kurulu’nun teklif ve Genel Kurul’un çoğunluk onayı ile Şeref Üyeliği’ne seçilir ve kendilerine Şeref Üyeliği belgesi verilir.

MADDE-7: Diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler aşağıda gösterilen.

a) Ortaokul ve Ortaöğretim öğrencileri
b) Yüz kızartıcı ve kaçakçılık suçları, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biri ile hükümlü bulunanlar,
c) Devletin kişiliğine karşı suç işleyenlerle bu suçları kışkırtma suçlarından bir ile hükümlü bulunanlar,
d) Kamu düzeni aleyhine işlenen suçlar ile kalpazanlık suçlarından biri ile hükümlü bulunanlar,
e) Yasal olmayan her türlü duyuru ve reklam eylemlerine siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hükümlü bulunanlar,
f) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis yada taksirli suçlar dışında 5 yıl ve daha çok hapis cezasına hükümlü bulunanlar,
g) Kurulması yasaklanmış dernekleri kuranlar ve yönetenler ile mahkemece kapatılmış derneklerin yöneticileri, bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan yada eylemleri ile bir siyasi partinin kapatılmasına neden olan parti üyeleri eylemlerinin saptandığı tarihlerden başlamak üzere 5 yıl süreyle derneğe üye olamazlar,
h) Türk vatandaşı olmayıp ve Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmayanlar,

DERNEĞE ÜYE OLAMAZLAR.

MADDE-8: Dernekten Çıkma ve Çıkarılma.

a) Dernek aidatını belirli bir mazeret göstermeksizin ödememekte ısrar edenler,
b) Meslek haysiyet ve şerefiyle bağdaşmayan hareketler yapanlar ve bu gibi suçlardan mahkum olanlar,
c) Dernekten çıkma arzusunu Yönetim Kurulu’na verecekleri istifa dilekçesi ile belirtenler

Yönetim Kurulu kararı ile dernekle ilişkisi kesilir.

MADDE-9: Derneğin Organları.


a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,

Olmak üzere üç organdır.

MADDE-10: Genel Kurul’a Çağrı Yöntemleri.

Derneğin Genel Kurulu’nu toplantıya çağrıda aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

a) Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar ve tüm ödenti borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
b) Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının saati, yeri ve gündemi yöresel bir gazete ile duyurulmak suretiyle toplantıya çağrılırlar. Durum ayrıca yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilerek Genel Kurul’a katılacak üyeler listesi eklenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.
c) İkinci toplantı, yeter sayısı aranmaksızın hazır bulunan üyelerle açılır. Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam ayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
d) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 gün önceden geri bırakılma nedenleride belirtilerek toplantının günü , saati, yeri ve gündemi ilk ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilmek suretiyle üyelere duyurulur ve durum ayrıca yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilerek Genel Kurul’a katılacak üyeler listesi eklenir. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
e) Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

MADDE-11: Genel Kurul Toplantı Yöntemleri

Genel Kurul toplantısında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır;

a) Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen üyeler listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan üye listesine göre Genel Kurul’a katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı bir tutanakla saptanır.
b) Genel Kurul, Genel Kurullar Komitesi Başkanı’nın çoğunluğunun sağlandığını belirten tutanağın açıklanmasından sonra Yönetim Kurul’u Başkanı yada Yardımcısı tarafından açılır ve Başkanlık Divanı için bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı , bir Sekreter seçilir.
c) Genel Kurul’da gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.
d) Her asil üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır.
e) Genel Kurul’da karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

MADDE-12: Olağanüstü Genel Kurul.

Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

a) Üye sayısının 1/5’inin aynı konu için yapacakları yazılı başvuru,
b) Yönetim Kurulu’nun genel konularla ilgili olarak salt çoğunlukla alacağı karar,
c) Denetleme Kurulu’nun hesap ve işlemlerle ilgili olarak oy birliği ile alacağı karar,

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantılarındaki kurul ve yöntemlere uyularak yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır.

MADDE-13: Genel Kurul.

En az iki yılda bir Haziran ayında olağan , Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı isteği üzerine Olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetim Kurulu’nun veya Dernek Üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak Dernek Üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Genel Kurul’a çağrı usulü, toplantı yeri, toplantı yeter sayısı toplantının yapılış usulü ve toplantıda görüşülecek konular hakkında 2098 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

MADDE-14: Genel Kurul Görev ve Yetkileri.

Aşağıda yazılı husular Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.


a) Dernek Organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim kurulu’nun ibra edilmesi.
d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcutlarının satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
f) Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
g) Derneğin feshedilmesi.

MADDE-15: Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri.

Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla ve iki yıl süre ile seçilir. 7 üyeden birinin başkan, birinin başkan vekili ve birinin de genel sekreter, birinin de sayman olarak görev dağılımı yapmaları gerekir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu, tatil ayları olan Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları hariç olmak üzere gerekli zamanlarda toplanarak gündemdeki işlerini görüşür. Tıbbi toplantıları, programlarını düzenler kararlar alır. Toplantıda çoğunluğun bulunması gerekir. Mazaret bildirmeksizin üç defa Yönetim Kurulu toplantısına gelmeyen üye Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır ve yerine yedeklerden en çok oy almak sırasına göre yenileri seçilir. Yönetim Kurulu’ndaki kararlar ekseriyetle alınır.

Yönetim Kurul aşağıdaki hususları yerine getirir.

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel kurul’a sunmak,
c) Üçüncü maddede belirtilen dernek gayesine uygun işleri yapmak.

MADDE-16: Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca seçilir. Denetleme Kurulu her zaman Yönetim Kurulu hesaplarını Genel Kurul adına denetleyerek sonuçlarını bir rapor halinde Genel Kurul’un ilk toplantısında sunar. Denetleme raporlarının altı ayı geçmeyen araıklarla yapılması şarttır.

MADDE-17: Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi.

Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde, Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurullarıyla Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE-18: Derneğin Gelir Kaynakları.

a) Asil üyelerin taahhüt edecekleri 1.000.000.-lira giriş aidatı ile yılda 2.000.000.-lirayı geçmemek üzere verilecek aidat, (günün ekonomik koşulları gözönüne alınarak yasal çerçeve içerisinde Genel Kurul tarafından belirlenir.)
b) Özel ve Tüzel kişilerin derneğe yapacakları her türlü bağış ve yardımlar,
c) Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler,
d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
e) Dernekçe yapılacak yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirlerden ibarettir.

MADDE-19: Derneklere Yapılacak Yardımların Şartları;

Dernek siyasi partilere işçi ve işveren sendikalarına ve mesleki kuruluşlara yardım yapamaz ve bunlardan yardım kabul edemez. Dernek Kanunu’nun 61. Maddesinde yazılı istisnalar saklıdır.

MADDE-20: Defter ve Kayıtlar.

Aşağıda yazılı defter ve kayıtlar tutulur.

a) Üye Kayıt Defteri : Bu deftere derneğe girenlerin kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
b) Karar Defteri : Bu deftere Yönetim Kurulu’nun kararları tarih ve numara sırasıyla yazılır, başkan ve üyelerce imzalanır.
c) Gelen ve Giden Evrak Defteri : Derneğe gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla deftere yazılır. Yazıların kopyaları dosyalarında muhafaza edilir.
d) Gelir, Gider Defteri : Bu deftere dernek namına alınan paralarla, harcanan paralar açık ve düzenli olarak yazılır.
e) Bütçe ve Kesin Hesap Bilanço Defteri : Derneğin bütçesi, geçmiş yılın kesin hesabı ve bilançosu bu deftere işlenir.
f) Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşlar işlenir.

Bu maddede sayılan defterler noterden tasdik ettirilir.

MADDE-21: Gelir ve giderlerin belgeleri Dernek Kanunu’nun 63.maddesinde yazılı alındı belgelerine göre yapılır.

MADDE-22: Taşınmaz Mal Edinme.

Derneğin taşınmaz mal edinmesi Dernekler Kanunu’nun 64.maddesi hükmüne göre olur.

MADDE-23: Derneğin Feshi.

Dernek Genel Kurulu Derneğin her zaman feshine karar verilebilir. Bu kararın alınabilmesi için dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı taktirde üyeler ikinci bir toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshi konusunu görüşebilirler. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde Mülki Amirliğe yazı ile bildirilir. Feshi veya derneğin kapatılması veya Mahkeme kararıyla feshedilmesi hallerinde mal varlığı Türkiye Kızılay Derneği’ne geçer.

MADDE-24: Bu tüzükte yer almayan hususlar hakkında 2098 sayılı dernekler kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE-25: Derneğin Kurucuları.

Tabiyetleri ve açık adresleri aşağıda gösterilmiştir.

1- Dr. Şemsi Özdilek
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Üroloji Klinik Şefi (T.C.)
(Gazi Osman Paşa Hafta sokak No:23 Ankara)

2- Dr. Rahmi Gerçel
Ankara Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği Profesörü (T.C.)
(Mithatpaşa Caddesi 45/6 Ankara)

3- Dr. İsmet Gürpınar
Ankara Numune Hastanesi Üroloji Kliniği II. Şefi (T.C.)
(Tahran Caddesi 6/5 Ankara)

4- Dr. Nevzat Duruman
Hacettepe Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği (T.C.)
(Emek Mahallesi 4. Cadde 67. Sokak 1/3 Ankara)

5- Dr. İhsan Günalp
Ankara Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği Profesörü (T.C.)
(Valide Dr. Reşit Caddesi 9/5 Ankara)

6- Dr. Necdet Bozkaya
Gülhane Tıp Akademisi Üroloji Kliniği Doçenti (T.C.)
(Ataç Sokak No:24/4 Ankara)

7- Dr. Selahattin Sayar
Ankara Hastanesi, Üroloji Kliniği Mütehassısı (T.C.)
(Küçükesat Yuva Apt. 42/1 Ankara)

8- Dr. Şahah Tacan
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Üroloji Kliniği Şef Mua. (T.C.)
(Kavaklıdere Tunus Caddesi 83/5 Ankara)

9- Dr. Sezai Özdil
Üroloji Mütehassısı, Serbest (T.C.)
(Cemal Gürsel Caddesi 62/3 Ankara)

10- Dr. Mehmet Gürcan
Türkiye Yüksek İhtisas Hast. Üroloji Kliniği B.Asistanı (T.C.)
(İmrahor Caddesi 2. Dedeefendi Sokak 6/6 Ankara)

11- Dr. Kemal Koçak
Belediye Hastanesi Baştabibi, Üroloji Mütehassısı (T.C.)
(Özveren Sokak No:7 Ankara)
EnglishGiriþ
 
 

Site Üyeliği
Şifremi Unuttum

<December 2018>
SuMoTuWeThFrSa
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Bütün Etkinlikler için Tıklayınız

   Anasayfa   Destek   İletişim   E-Posta   
  Ankara Ürologlar Derneði© 2009  
Sponsorlar